เคล็ดลับทำสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ที่ผู้รับเหมาควรทำก่อนเริ่มงาน!

สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง (Construction Contract) คือสัญญาระหว่างเจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) และผู้รับเหมา เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ทั้งเรื่องขอบเขตงาน คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการทำงาน โดยเนื้อหาต้องชัดเจน ทำได้จริง และเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

HOW TO ทำสัญญาจ้างงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือสัญญาจ้างงานก่อสร้าง คลิกที่นี่

.

5 หัวข้อหลักต้องมีในสัญญา

 1. วัน/เดือน/ปี และสถานที่ทำสัญญา 
 2. ชื่อ-สกุล อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของทั้งสองฝ่าย
 3. รายละเอียดที่สำคัญของงาน เช่น คุณภาพ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ หน้าที่ในการทำงาน เวลากำหนดส่งมอบงาน ฯลฯ
 4. รายละเอียดค่าจ้าง เช่น ค่าจ้างเท่าไหร่ จ่ายเงินอย่างไร แบ่งเป็นกี่งวด งวดละกี่บาท
 5. ลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย ถ้าเป็นนิติบุคคลต้อลงนามหรือต้องประทับตราผู้มีอำนาจของบริษัท 

 

เคล็ดลับในการทำสัญญา

 • วันที่ทำสัญญา วันที่ส่งงาน ระยะประกันงาน มีผลทางกฏหมาย กรณีต้องการฟ้องร้อง 
 • รายละเอียดค่าจ้าง ต้องระบุให้ชัดว่าในแต่ละงวดต้องส่งงานอะไร จึงจะได้รับเงินในจำนวนที่กำหนด 
 • ควรมีพยานเซ็นฝ่ายละ 1 คน
 • หากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนวัสดุจนกระทบกับความแข็งแรงของโครงสร้าง ผู้รับเหมามีสิทธิ์ปฏิเสธ

 

ข้อควรระวังในการทำสัญญา

 • ระบุเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหายให้ชัดเจน
 • ระบุระยะเวลาประกันคุณภาพงานหลังจากส่งมอบ
 • ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานเพื่อให้ตรงตามแผนและ BOQ
 • ระบุเงื่อนไขการแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างหรือวัสดุให้ชัดเจน และควรทำเอกสารไว้ทุกครั้ง

.

📌 พิกัดขอใบเสนอราคาวัสดุก่อสร้างกับรักเหมา ใช้งานฟรี ขอราคาครบ 3 ครั้ง ฟรีบัตร Café Amazon 300 บาท คลิกเลย
🎥 ดูวิธีใช้งานแพลตฟอร์มรักเหมา คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *