จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ "แพลตฟอร์มรักเหมา"

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ “แพลตฟอร์มรักเหมา”

การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การเตรียมความพร้อมและการวางแผนที่ดี จะช่วยให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในราคาที่ดีและเหมาะสม ซึ่งทําให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ “รักเหมา” จะมาแบ่งปันเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่พี่ๆ ไม่ควรพลาด

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ "แพลตฟอร์มรักเหมา"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและหน้างานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดหาวัสดุได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ: 

 • ขอบเขตของโครงการ 

  • ขอบเขตของโครงการในที่นี้ครอบคลุมรายละเอียดงาน ตั้งแต่การออกแบบแปลน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ เรื่องสภาพแวดล้อม และ ข้อจำกัดของสถานที่ก่อสร้างก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 • แบบแปลนและรายละเอียดของงาน 

  • การออกแบบแปลนที่ละเอียดและครบถ้วน จะทําให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อสามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 • ปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละส่วนของงาน 

  • การประมาณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละส่วนของงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัสดุเพียงพอสำหรับการก่อสร้าง และสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อควรคํานึงถึงขนาดและรูปแบบของโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ในแต่ละส่วน รวมถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 • ระยะเวลาในการก่อสร้าง

การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจะช่วยให้โครงการสามารถแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากความล่าช้า

 • สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของหน้างาน

สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของหน้างานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่น ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง การเข้าถึงพื้นที่ งานที่ต้องทำร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น การวิเคราะห์และวางแผนรองรับปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ "แพลตฟอร์มรักเหมา"

 

ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

นอกจากความรู้เกี่ยวกับโครงการแล้ว ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อควรมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างด้วย เพื่อให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย:

 • ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ 

เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น คอนกรีต เหล็ก ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ การที่ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อรู้คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ก็จะทําให้คุณสามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ความเข้ากันได้ของวัสดุแต่ละชนิด 

การพิจารณาถึงความเข้ากันได้ของวัสดุแต่ละชนิดก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เช่น หากเราต้องการให้การก่อสร้างมีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้น การใช้เหล็กเสริมในคอนกรีต หรือการใช้ไม้กับกระเบื้อง ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณ

 • มาตรฐานและข้อกำหนดของวัสดุก่อสร้าง

การมีมาตรฐานและข้อกําหนดของวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจน จะทําให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อมั่นใจได้ว่าวัสดุที่นํามาใช้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ "แพลตฟอร์มรักเหมา"

กลยุทธ์การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและวัสดุก่อสร้างที่ดีแล้ว ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ ดังนี้: 

 • การสืบราคาวัสดุ / การตรวจสอบราคา 

เริ่มจากการค้นหาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง เช่น ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบราคา โดยตรวจสอบราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และ ปริมาณของวัสดุ

 • การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ควรวางแผนการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ และ จัดซื้อวัสดุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อป้องกันการสูญเสียและต้นทุนที่สูงขึ้น

 • การตรวจรับวัสดุก่อสร้าง 

ควรตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวัสดุที่ได้รับให้ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมทั้งควรตรวจสอบการบรรจุหีบห่อและการขนส่งเพื่อป้องกันความเสียหาย

 • การควบคุม จัดเก็บ และการดูแลรักษาวัสดุก่อสร้าง

การที่จะควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นไปตามแผนงานและความต้องการใช้งาน การจัดเก็บวัสดุก่อสร้างก็เป็นเรื่องสําคัญ ควรเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม  ปลอดภัย และ สะดวกต่อการนำไปใช้งาน รวมทั้ง ดูแลรักษาวัสดุให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

 • การควบคุมและการตรวจรับงานก่อสร้าง  

ติดตามและควบคุมการใช้วัสดุให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ และตรวจรับงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนด เพื่อลดโอกาสของความผิดพลาดในอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วย “รักเหมา”

“รักเหมา” แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ที่จะช่วยให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น เพียง ค้นหา เปรียบเทียบ และ เชื่อมต่อ สมัครสมาชิก

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์ กับ "แพลตฟอร์มรักเหมา"

 • ค้นหา

  • ปัญหาเรื่องการหาสินค้าตามสเปค หรือหาร้านค้าในไซต์งานต่างพื้นที่จะหมดไป เพียงพิมพ์แจ้งรายการ และ จำนวนที่ต้องการใช้งานหรืออัพโหลด Excel ระบบจะดำเนินการส่งรายการของท่านไปยังผู้ขายในเครือข่าย
 • เปรียบเทียบ

  • รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขจัดส่งของร้านค้าที่เสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • เชื่อมต่อ

  • เมื่อตัดสินใจเงื่อนไขและราคาต่างๆครบถ้วน ระบบจะช่วยให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อสามารถออกใบสั่งซื้อได้ทันใจและเชื่อมต่อให้คุณติดต่อร้านค้าเพื่อชำระเงินและจัดส่งสินค้า


สรุป

การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ โดยการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการ และ วัสดุก่อสร้าง ประกอบกับการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการสืบราคา การจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ และการควบคุมการใช้วัสดุ จะช่วยให้ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และ ควบคุมต้นทุนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *